Projektipäällikkö Eero Kenttä, Kestävän kasvun ohjelma, Helsinki

Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia

Ajankohtaista

Korona-aika toi haasteita väestön hyvinvointiin ja syvensi väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä eroja. Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) tarttuu näihin haasteisiin tavoitteenaan hyvinvoinnin vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjelman myötä syntyvä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kansallinen palvelukonsepti on THL:n koordinoima hanke, jota kehitetään ja tullaan käyttöönottamaan kaikilla Suomen hyvinvointialueilla ja Helsingissä.

“Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on parantaa heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoidon ja palveluiden saatavuutta sekä purkaa hoito- ja palveluvelkaa, vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista ja ottaa käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot. Vastaan omassa työssäni monialaisen hyte-palvelukonseptin valmistelusta ja seurannasta Helsingissä”, kertoo projektipäällikkö Eero Kenttä Helsingin kaupungilta.

Osahankkeessa tehdään monialaista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin parantamiseksi.

”Hankkeessa huomioidaan kaupungin sotepe-palveluiden lisäksi muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja luontopalvelut. Myös järjestöjen tuottama terveyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta on tärkeässä roolissa. Järjestöjen näkökulmaa hankkeeseen Helsingissä tuo HyTe ry, joka toimii osatoteuttajana.”

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta helpommin löydettäväksi

Hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan löytäminen ei ole kaupungin asukkaille tai heitä palveleville ammattilaisille aina helppoa.

”Kehityshankkeen lopputuloksena on, että helsinkiläiset ja kaupungin ammattilaiset löytävät hyvinvointia ja terveyttä tukevat ja hyvinvointiongelmia ennaltaehkäisevät palvelut helpommin. Kun tieto on helposti löydettävissä, on ammattilaisen helpompi ottaa hyvinvointisuositukset puheeksi. Asukas taas pystyy ymmärtämään hyvinvointiinsa liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti ja parantamaan sitä myös omatoimisesti. Aikanaan tämä vähentää raskaampien palveluiden tarvetta”, Kenttä sanoo.

Kentän mukaan tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan sekä kaupungin omaa että järjestöjen panosta.

Kestävän kasvun hanke etenee vaiheittain

Kenttä kertoo, että Kestävän kasvun hanke käynnistyi keväällä 2023. Alkuvaiheessa on keskitytty projektiryhmän rakentamiseen. THL julkaisi kesällä kansallisen hyte-palvelukonseptin ja keräsi sen luonnokseen palautetta sidosryhmiltä. Nyt työn alla on ollut projektisuunnitelman valmistelu ja kohderyhmien tarkentaminen.

Helsingin kaupungilla kehittämistyö aloitetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevista väestöryhmistä. Näihin kuuluvat työikäisten osalta erityisesti ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea, sekä työttömät, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn tukea. Ikääntyneiden osalta kohderyhmään kuuluvat erityisesti ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn tukea, sekä yksin kotiin jääneet ikääntyneet.

”Olemme tunnistaneet eri väestöryhmien kasvaneita hyvinvointieroja mm. sosioekonomiset erot, terveyserot ja kuolleisuuserot. Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät tarvitsevat erityistä tukea. Helsingissä on omanlaisensa haasteet ja pienemmällä paikkakunnalla omansa. Mielenkiintoista on nähdä, millaisia alueellisia eroja valtakunnallisessa hankkeessa on.”

Digitalisaatio asukkaiden ja ammattilaisten apuna

Hankkeen lopputuloksena syntyvä digitaalinen palvelutarjotin ja toimintamallit valmistuvat vuoden 2024 aikana. Sen jälkeen alkaa jatkokehittäminen, ja hanke päättyy vuonna 2025.

Digitaalisen palvelutarjottimen kehittäjänä toimii DigiFinland. Kenttä luonnehtii, että kehitettävä digiratkaisu toimii samalla tavalla kuin monen tuntema Omaolo-palvelu.

”Käyttäjä voi tehdä palvelussa hyvinvointikyselyn ja saada tulosten perusteella itselleen suosituksia saatavilla olevista palveluista ja ehdotuksia toimintamahdollisuuksista. Palvelusta voi myös hakea suoraan itselle tai omalle asiakkaalle sopivaa toimintaa.”

Tiedot palveluun tulevat kansallisesta Suomi.fi-Palvelutietovarannosta.

”On tärkeää, että luonto-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa tarjoavat järjestöt vievät tiedot palveluistaan Palvelutietovarantoon, jotta niitä voidaan hyödyntää palvelutarjottimella. Näin henkilö näkee, mitä on tarjolla, missä, millä kielellä ja tulo-ohjeet.”

Järjestökoordinaattori auttaa järjestöjä ja tuo hankkeeseen järjestönäkökulmaa

Kenttä kertoo, että syyskuussa käynnistyy uusi yhteistyö HyTe ry:n kanssa järjestöjen tiedonsyöttöurakan helpottamiseksi. HyTessä aloittaa tällöin järjestökoordinaattori, joka tukee järjestöjen tiedonviemistä Palvelutietovarantoon.

”Järjestökoordinaattori tuo hankkeeseen myös järjestökentän näkökulmaa ja osallistuu hyte-palvelutarjottimen sisällön määrittelyyn ja konseptin kehittämiseen.”

Teksti: Myra Magnusson

Lisätietoa:

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Tilaa uutiskirjeemme

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt: